Služby

Poskytujeme komplexné služby pre všetky fázy prípravy, realizácie a prevádzky stavebných projektov.

Predprípravná fáza

 • Obstaranie a analýza podkladov pre projekt
 • Odhady nákladov
 • Technicko finančné štúdie realizovateľnosti
 • Technický audit budov
 • Podklady pre strategické rozhodovanie

Prípravná fáza

 • Design management / kontrola dokumentácie
 • Časové harmonogramy
 • Finančné odhady, rozpočty a finančné modely
 • Zabezpečenie legislatívnych procedúr pri povoľovaní výstavby (ÚR, SP)
 • Príprava tendrovej dokumentácie, organizácia a vyhodnotenie tendrov
 • Asistencia pri zabezpečení zmluvných vzťahov

Realizačná fáza

 • Odovzdanie staveniska
 • Riadenie a kontrola stavebných a montážnych prác
 • Kontrola kvality
 • Výkon stavebného dozoru
 • Kontrola a riadenie časových vzťahov
 • Evidencia dokumentácie
 • Riadenie zmien projektu
 • Administrácia a archivácia
 • Kontrola nákladov a fakturácií
 • Riadenie prevzatia hotového diela
 • Riadenie uvedenia do prevádzky, účasť na skúšobnej prevádzke
 • Zabezpečenie kolaudácií

Ukončenie projektu

 • Riadenie odstraňovania vád a nedorobkov
 • Zabezpečenie dokumentácie na riadnu prevádzku a údržbu
 • Riadenie reklamačných konaní
 • Záverečná kontrola nákladov

Máte záujem?