Priebeh projektu

Investičná výstavba je súbor činností a výkonov, ktoré musíte vykonať preto, aby ste zrealizovali svoju myšlienku, svoj cieľ.
Predprojektová a projektová príprava v investičnej výstavbe je súbor činností a výkonov, ktoré musíte vykonať preto, aby ste sa pozitívne rozhodli a začali pracovať na zrealizovaní svojej myšlienky a svojho cieľa.

Fázy investičného procesu

1. Príprava a spracovanie podkladov pre pozitívne rozhodnutie o investícii

Naše idey, myšlienky, túžby formulujeme do zadania pre spracovanie investičného zámeru a štúdie uskutočniteľnosti, efektívnosti (feasibility study)

 • prieskum možností, kde môžeme našu investíciu zrealizovať, čo určujú naše potreby
 • výber partnera pre spracovanie podkladov
 • klasifikovanie požiadaviek na prevádzku, urbanizmus, architektúru, dispozíciu, investíciu, iné…
 • získanie základných podkladov z realitného trhu…
 • spracovanie konceptu urbanistického, architektonického a dispozičného riešenia
 • spracovanie zadania pre podnikateľský zámer
 • základné kapacitné informácie pre spracovanie konceptu business plánu
 • výhľad nájomníkov
 • predbežná ekonomická analýza – development appraisal
 • uskutočnenie základných a nevyhnutných prieskumov a posudkov (geodézia, geológia, dendrológia … )
 • zameranie jestvujúceho stavu objektu
 • príprava a spracovanie feasibilty study
 • spracovanie štúdie stavby ako podklad pre spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • príprava marketingu
 • vyhľadanie nájomníkov, predbežné zmluvy o nájme
 • cenová optimalizácia investície a stavby vzhľadom na potreby nájomníkov
 • energetická koncepcia stavby
 • koncept konštrukčného a technologického riešenia stavby

2. Príprava, spracovanie a vydanie povolení na výstavbu

Po pozitívnom rozhodnutí o realizácii investície nastáva proces predprojektovej a projektovej prípravy:

 • získanie záväzných vstupných podkladov pre projektovanie. Spracovanie potrebných prieskumov a posudkov (geodetické, geologické, vlastnícke, EIA, archeologické, dendrologické, radonový prieskum, svetlotechnický, akustický, iné …).
 • spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • inžinierska činnosť pre vydanie územného rozhodnutia
 • záväzná koncepcia technického, konštrukčného, prevádzkového, dispozičného a energetického riešenia objektov a stavby
 • spracovanie predbežného prepočtu stavby
 • vydanie právoplatného územného rozhodnutia
 • spracovanie business plánu a feasibility study (štúdie uskutočniteľnosti) ako podklad pre rokovanie s investorom a bankami
 • spracovanie marketingového plánu a PR, výroba marketingových podkladov
 • oslovenie a výber nájomníkov – sales agent fee
 • rokovanie o nájomných zmluvách a podmienkach nájomníkov, ktoré budú zapracované do projektovej dokumentácie – letting agent fee
 • rokovanie s bankami, príprava úverových zmlúv a financovania stavby
 • spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
 • inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia
 • vydanie právoplatného stavebného povolenia
 • výber zhotoviteľa stavby
 • príprava realizácie stavby
 • podpis záväzných nájomných zmlúv po právoplatnom stavebnom povolení
 • vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby
 • podpis úverových zmlúv a zahájenie financovania stavby

3. Realizácia a kontrola stavby a odovzdanie stavby do prevádzky

 • príprava staveniska, odovzdanie staveniska zhotoviteľovi
 • stavebný a technický dozor stavby – quantily surveyor
 • cost control – finančná kontrola
 • cost cutting – zníženie nákladov
 • cost data – podklady pre fakturáciu
 • construction managment
 • príprava a úprava priestorov pre nájomníkov – klientske zmeny
 • ukončenie stavby + kolaudácia stavby
 • finančné a ekonomické vyhodnotenie stavby

4. Meranie vlastností stavby a ekonomickej efektívnosti projektu, údržba a prevádzka stavby

 • meranie projektovaných a zrealizovaných technických vlastností stavby
 • údržba a prevádzka objektov
 • hodnotenie ekonomickej efektívnosti stavby podľa podnikateľského plánu
 • príprava na možný predaj objektu investičnému fondu